Vitalie MALCOCI

Confer. univ., doctor
Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”
Catedra STUDIUL ARTELOR, GRAFICĂ ȘI METODOLOGIA INSTRUIRII
Artist plastic

Cursuri:
Anatomia plastică / Ciclul I- licență

Lucrările studenților realizate la ore.
Conferențiar universitar Vitalie Malcoci


 

Formarea

1983-1988 Student la Facultatea Arte plastice al Institutului Pedagogic de Stat ”Ion Creangă”
1992-1995 Studii la Doctorantura Institutului Istoria și Teoria Artei al A.Ș.M.
2007-2008 Studii postdoctorat. Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe din Moldova
2007-2008 Studii postdoctorat la Centrul de instruire universitară, postuniversitară și perfecționare al A.Ș.M. înaintat de Centrului Studiul Artelor al Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe din Moldova
2008-2017 Institutul Patrimoniului Cultural. Dr., conferențiar cercetător.

Consacrarea

1988-1992 Profesor de Arte plastice
1996-2006 Colaborator științific, șef secție „Arhitectură, arte decorative și design”
2005 Cercetător științific coordinator, Institutul Studiul Artelor al Academiei de Științe din Moldova
2011 Membru titular Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova

Publicații științifice

MALCOCI. V. Evoluția artei prelucrării pietrei în Moldova. Chișinău: Știința, 1992. Nr.10. p.12.
MALCOCI. V. Gordinești – centru de prelucrare a pietrei din nordul Moldovei. Arta – Chișinău: Institutul Studiul Artelor, 1994. Chișinău, p.116-122.
MALCOCI. V. Trăsături specifice ale decorului arhitectural în piatră din zona de nord a Moldovei. Chișinău: Știința, 1995. Nr.2. p.15.
MALCOCI. V. Motivele geometrice și semnificația lor în ornamentica arhitecturii populare moldovenești. Chișinău: Știința, 1995. Nr.8. p.5.
MALCOCI. V. Contribuții analitice la morfogeneza elementelor monumental-arhitectonice în arta populară. Arta – Chișinău: Institutul Studiul Artelor, 1995. Chișinău, p.91-109.
MALCOCI. V. Decorul arhitectural în piatră din arta populară moldovenească (sfârșitul secolului al XIX-lea – secolul XX), (probleme de tipologie, semantică și morfogeneză). Autoreferatul tezei de doctor în studiul artelor. Chișinău. 1995.
MALCOCI. V. Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului – vechi monument de cult din nordul Bucovinei. Literatura și Arta, 1996, Chișinău, nr.4, 26 ianuarie, p.6.
MALCOCI. V. Iconografia motivelor ornamentale cosmomorfe (contribuții analitice asupra ornamenticii arhitecturale în piatră a artei populare moldovenești). Chișinău: Știința, 1996. Nr.2. p.15.
MALCOCI. V. Simbolul „apelor fertile cerești” în decorul arhitecturii rurale din piatră. Chișinău: Știința, 1996. Nr.7-8. p.24.
MALCOCI. V. Porțile – incontestabile creații artistice. Chișinău: Știința, 1996. Nr.10-11. p.23.
MALCOCI. V. Contributions a la genese de quelgues elementes de l’arhitecture populare. În: Etudes sur l’art de la Moldavie. Chișinău, 1996. p.79.
MALCOCI. V. Semnificații mitologice a reliefului rupestru din apropierea satului Bușa. Arta – Chișinău: Institutul Studiul Artelor, 1997, p.99-104.
MALCOCI. V. Ctitoria lui Vasile Lupu din Orhei. Literatura și Arta, 1997, Chișinău, nr. 45, 6 noiembrie, p.8.
MALCOCI. V. Complexul arhitectonic din centrul capitalei. Literatura și Arta, 1997, Chișinău, nr. 45, 6 noiembrie, p.8.
MALCOCI. V. Reminiscențe mitice. Sud Est,1997/4/30, Chișinău, p.30-35.
MALCOCI. V. Creații majore ale artei populare din Basarabia. Arhitext-Design, 1998, nr.1, București, p. 29-31.
MALCOCI. V. Comunitatea ideatică dintre cer și pământ – motiv al decorului în arhitectura populară. Arhitext-Design, 1998, nr.2, București, p. 31.
MALCOCI. V. Hermeneutica sacrului – locuința. Arta – Chișinău: Institutul Studiul Artelor, 1998, p.80-85.
MALCOCI. V. Hermeneutica sacrului – locuința. Arhitext-Design, 1999, nr.1, București, p. 28-31.
MALCOCI. V. Decorul arhitectural în piatră din arta populară moldovenească (sf. sec. XIX – sec. XX). Chișinău: Știința, 2000. 96 p.
MALCOCI. V. Sincretismul motivelor iconografice creștine și precreștine de ordin dendrolatric. Arta – Chișinău: Institutul Studiul Artelor, 1999-2000, Chișinău, p.19-22.
MALCOCI. V. Mitologia morții la geto-daci și spectacolul funerar „Gogiul”. Anuarul UPS „Ion Creangă”, Chișinău, 2000, p. 374 – 376. (Coautor: Rusnac E.).
MALCOCI. V. Stâlpul și locul „bătut cu jocul”. Arhem. Revistă de istorie și practică arhitecturală. Chișinău: 2001. Nr.1,p.16-17.
MALCOCI. V. Rozeta – o imagine a lumii și universului. Arta – Chișinău: Institutul Studiul Artelor, 2001, p.57-59.
MALCOCI. V. Arta prelucrării pietrei în Republica Moldova (studiu istoric). Chișinău, 2001.
MALCOCI. V. Aspecte ale cultului solar în ornamentica populară. Arta – Chișinău: Institutul Studiul Artelor, 2002, p.8-10.
MALCOCI. V. Decorul frontoanelor din Căușeni – abordare semantică. În: Patrimoniul cultural al județului Tighina. Materialele Simpozionului Patrimoniu cultural al județului Thighina: prezent, trecut, viitor. Căușeni: Societatea de Etnologie din Republica Moldova, 2003, p.143-154.
MALCOCI. V. Simbolismul cosmic al casei țărănești. Obiectiv, – Suceava. 08.08.2003,Nr.184, p.58.
MALCOCI. V. Reprezentarea plastică a crucii în arhitectura populară. Arta – Chișinău: Institutul Studiul Artelor. 2003, p.32-35.
MALCOCI. V. Făuritori ai pietrei moldovenești. Monitorul. – Suceava 26.02.2004. Nr.46, p.9.
MALCOCI. V. Simbolul comunității vitale și nemuririi spirituale. Monitorul. – Suceava ,13.03. 2004. Nr. 60, p.13.
MALCOCI. V. Simbolismul corp – casă și omologările antropocosmice. Arta – Chișinău: Institutul Studiul Artelor, 2004, p.40-41.
MALCOCI. V. Istoria artelor plastice (programă analitică). Chișinău: Epigraf, 2005.
MALCOCI. V. Creatori ai spiritualității naționale. Zorile Bucovinei. – Cernăuți, 24.08.2005. Nr.62, p.4.
MALCOCI. V. Sculptura în piatră din epoca lui Ștefan cel Mare. În: Ștefan cel Mare – personalitate marcantă în istoria Europei (500 de ani de la trecerea în eternitate). Referatele și comunicările Conferinței Științifice Internaționale dedicate lui Ștefan cel Mare. Chișinău: Revista Institutului de Istorie al AȘM, Civitas, 2004, p.81-82.
MALCOCI. V. Pietrele istoriei vorbesc. Chișinău: Epigraf, 2005. 26 p.
MALCOCI. V. Imagini antropomorfe în arhitectura populară moldovenească. Arta – Chișinău: Institutul Studiul Artelor, 2005, p 51 – 54.
MALCOCI. V. Constituirea și evoluția prelucrării artistice a lemnului. Arta – Chișinău: Centrul Studiul Artelor, IPC al AȘM, 2006. p. 43 – 47.
MALCOCI. V. Decorul în lemn din arhitectura populară moldovenească. Chișinău: Cartea Moldovei, 2006. 220 p.
MALCOCI. V. Sculptura în lemn în arta populară moldovenească. Laboratorul „Tehnologia educației artistico-plastice”, vol. VI, Centrul editorial UASM, Chișinău, 2008, p. 50 – 64.
MALCOCI. V. În căutarea propriei identități (Tradiții, obiceiuri și datini mitologice în cultura tradițională). Chișinău: Tipogr. UPS „Ion Creangă”, 2008. 159 p.
MALCOCI. V. Bazele scenografiei. Chișinău, „Print-Caro” SRL, 2010.
MALCOCI. V. Constituirea și evoluția prelucrării artistice a pietrei în arta Republicii Moldova. Chișinău: „Print-Caro” SRL, 2010. 46 p.
MALCOCI. V. Apariția și evoluția sticlăriei. Laboratorul „Tehnologia educației artistico-plastice”, vol. IX, „Print-Caro” SRL, Chișinău, 2011, p. 111 – 120.
MALCOCI. V. Arhitectura ecleziastică din lemn. Laboratorul „Tehnologia educației artistico-plastice”, vol. IX, „Print-Caro” SRL, Chișinău, 2011, p. 121 – 130.
MALCOCI. V. Broderia moldovenească din secolele XVII – XIX. Laboratorul „Tehnologia educației artistico-plastice”, vol. IX, „Print-Caro” SRL, Chișinău, 2011, p. 140 – 153.
MALCOCI. V. Constituirea picturii de gen în arta basarabeană. Laboratorul „Tehnologia educației artistico-plastice”, vol. IX, „Print-Caro” SRL, Chișinău, 2011, p. 154 – 162.
MALCOCI. V. Vestimentația tradițională din Moldova. Laboratorul „Tehnologia educației artistico-plastice”, vol. IX, „Print-Caro” SRL, Chișinău, 2011, p. 163 – 165.
MALCOCI. V. Maeștri de seamă ai desenului din Moldova. Laboratorul „Tehnologia educației artistico-plastice”, vol. IX, „Print-Caro” SRL, Chișinău, 2011, p. 166 – 171.
MALCOCI. V. Evoluția gravurii moldovenești în perioada postbelică. Laboratorul „Tehnologia educației artistico-plastice”, vol. IX, „Print-Caro” SRL, Chișinău, 2011, p. 172 – 183.
MALCOCI. V. Interiorul și mobilierul locuinței țărănești în cultura tradițională românească. Laboratorul „Tehnologia educației artistico-plastice”, vol. IX, „Print-Caro” SRL, Chișinău, 2011, p. 184 – 186.
MALCOCI. V. Credințe și practici magice de edificare a unei construcții. Laboratorul „Tehnologia educației artistico-plastice”, vol. IX, „Print-Caro” SRL, Chișinău, 2011, p. 190 – 193.
MALCOCI. V. Reprezentări plastice zoomorfe în creația artistică populară din Moldova. Arta. – Chișinău: Centrul Studiul Artelor, IPC al AȘM, 2011. p. 98 – 101.
MALCOCI. V. Creația populară și particularitățile ei. Laboratorul „Tehnologia educației artistico-plastice”, vol. X, „Foxtrot”, Chișinău, 2012, p. 43 – 51.
MALCOCI. V. Fotografia – martor al timpului trecut. Laboratorul „Tehnologia educației artistico-plastice”, vol. X, „Foxtrot”, Chișinău, 2012, p. 104 – 111.
MALCOCI. V. Arta monumentală = Monumental art = L’art monumental: (album). Chișinău: Combinatul Poligrafic, 2012. 198 p.
MALCOCI. V. Repertoriul iconografiei animaliere în arhitectura moldovenească. În: Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor. Rezumatele comunicărilor Conferinței științifice cu participare internațională (ediția a V-a), 22 – 24 mai 2013. – Chișinău: Profesional Service, 2013. – p. 91-92.
MALCOCI. V. Ideograme plastice în ornamentica și decorul arhitecturii populare. În: Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor. Rezumatele comunicărilor Conferinței științifice cu participare internațională (ediția a VI-a), 22-23 mai 2014. – Chișinău: Garomont, 2014. – p.103.
MALCOCI. V. Limbajul plastic în ornamentica și decorul artei tradiționale. în: Colloque international Le Francopolyphonie, IX edition, L interculturalite et la pragmatique a travers la linguistique, la litterature, la traduction et la communication, Chișinău, 28-29 mars, 2014, p. 38.
MALCOCI. V. Iconografia zoomorfă în decorul arhitecturii tradiționale. INTERTEXT, Revista științifică Nr. 3/4 (31/32) anul 8, Chișinău, ULIM, 2014, p. 119 – 124.
MALCOCI, V. Mesageri ideatici ai valorilor spiritual naționale. In: Învățământul artistic – dimensiuni culturale. Rezumatele comunicărilor Conferinței științifice internaționale a Academiei de Muzică, Teatru și Arte plastic, 3 aprilie, 2015. – Chișinău: Notograf Prim. – p. 29.
MALCOCI. V. Simboluri și structuri mito-folclorice în decorul arhitecturii tradiționale. În: Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor. Rezumatele comunicărilor Conferinței științifice internaționale (ediția a VII-a), 26-28 mai 2015. – Chișinău: Notograf Prim. – p.84.
MALCOCI. V. Compoziția scenică – concept semantico-artistic al spectacolului. În: Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor. Rezumatele comunicărilor Conferinței științifice internaționale (ediția a VII-a), 26-28 mai 2015. – Chișinău: Notograf Prim. – p.121-122.
MALCOCI. V. The zoomorphic iconographic system in the Romanian traditional architecture from Moldova// London Review of Education and Science, “Imperial College Press”, 2015, № 2(18). Volume VII. “Imperial College Press”. – P. 454-461.
MALCOCI, V. The stone pillars of gates in the folk architecture of Moldova // The IX International Academic Congress „Contemporary Science and Education in Americas, Africa and Eurasia”. Brazil, Rio de Janeiro, “UFRJ Press”, 2015. Volume III. – P. 454-459.
MALCOCI, V. Iconografie mito-folclorică în decorul arhitecturii populare// Teze ale Simpozionului Internațional EDUCAȚIA ARTISTICĂ: REALIZĂRILE TRECUTULUI ȘI PROVOCĂRILE PREZENTULUI, AMTAP, 25-26 noiembrie 2015. – P. 109.
MALCOCI, V. Structura scenografică – concept semantico-artistic al spectacolului // Arta. Seria Arte vizuale. Serie nouă. Vol. XXIV, nr. 1, Chișinău: 2015. – p. 157-160.
MALCOCI, V. Plastic Language in Ornaments and Traditional Art Decor// The VIII International Academic Congress „Development of Countries in Asia, Africa and Europe: Past, Present and Future”, (Republic of Korea, Seoul, 3-5 November 2015). “Seoul National University Press”, 2016. – P. 339-343.
MALCOCI, V. Sanctity of Mythical-spiritual Space of Village Civilization// The XVII International Academic Congress „History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization”, (Tokyo, Japan, 25-27 January 2016). „Tokyo University Press”, 2016. – P. 603-607.
MALCOCI, V. Preliminary rites and customs of building a dwelling // The 6th International Academic Congress „Science, Education and Culture in Eurasia and Africa” (France, Paris, 23-25 March 2016). “Paris University Press”, 2016. – P. 310-313. ISBN: 978-2-547-75395-7
MALCOCI, V. Metode și mijloace de organizare a spațiului scenic în creația lui Boris Socolov. În: Patrimoniul cultural – cercetare, valorificare, promovare. Rezumatele comunicărilor Conferinței științifice internaționale (ediția a VIII-a), 31 mai – 2 iunie 2016. – Chișinău: Notograf Prim. – P.123.
MALCOCI, V. Anthropocosmic homologations of the human habitat // The VI International Academic Congress „Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries”, United Kingdom, Cambridge, England, 24-26 May 2016. Volume VI. “Cambridge University Press”, 2016. – P. 351-354. ISBN: 978-0-875-82782-7
MALCOCI, V. Reminiscențe ale cultului dendrolatric în cultura tradițională. INTERTEXT, Revista științifică Nr. 3/4 (39/40) anul 10, Chișinău, 2016, p. 220 – 227. ISSN 1857-3711 / e-ISSN 2345-1750 (categoria B).
MALCOCI. V. Iconographic symbolism of the World and the Universe // Psychological Review, American Psychological Association, 2016, Issue 6 (2), (December). Volume 123. – P. 894-898. ISSN: 0033-295X
MALCOCI. V. Metode și mijloace de organizare a spațiului scenic în creația lui Boris Socolov. În: Arta. Seria Arte vizuale. Serie nouă. Vol. XXV, nr. 1, Chișinău: 2016. – p. 129-132 ISSN 2345 – 1181
MALCOCI, V. Reminiscențe ale cultului dendrolatric în cultura tradițională. INTERTEXT, Revista științifică Nr. 3/4 (39/40) anul 10, Chișinău, 2016, p. 220 – 227. ISSN 1857-3711 / e-ISSN 2345-1750
MALCOCI. V. Pasalî

Prezentări și conferințe

MALCOCI, V. Rupestrian relief from Busa from the left bank of the Nistru River. The International Seminar: Sacred Rupestrian Architecture within the South-East European civilizations. Chișinău, June 23‑26, 1997, International Independent University of Moldova.
MALCOCI, V. Neomitul în creația meșterilor populari din Moldova. Sesiunea științifică anuală a  Institutului Studiul Artei al  Academiei de Științe a Republicii Moldova, Secția: Artă Plastică, Arhitectură, Artă decorativă și Design, Chișinău, 4-5 mai, 1999.
MALCOCI, V. Sincretismul motivelor iconografice creștine și precreștine de ordin dendrolatric. Sesiunea științifică anuală a  Institutului Studiul Artei al  Academiei de Științe a Republicii Moldova, Secția: Artă Plastică, Arhitectură, Artă decorativă și Design, Chișinău, 23-25 mai, 2000.
MALCOCI, V. Rozeta ca simbol al micro și macro spațiului mitofolcloric. Sesiunea științifică: Interferențe artistice în Europa de Sud-Est la răscrucea mileniilor. Institutul Studiul Artelor al  Academiei de Științe a  Moldovei, Secția: Artă Plastică, Arhitectură, Artă decorativă și Design, Chișinău, 29-31 mai, 2001.
MALCOCI, V. Centrum-ul locuinței, axa micro și macro cosmosului în cultura tradițională românească. Conferința științifică: Învățământul artistic – dimensiuni culturale. Universitatea de Stat a Artelor din Moldova. Chișinău, 23 aprilie, 2002.
MALCOCI, V. Aspecte ale solarismului în ornamentica populară.  Sesiunea științifică anuală a  Institutului Studiul Artelor al  Academiei de Științe a Republicii Moldova, Secția: Artă Plastică, Arhitectură, Artă decorativă și Design, Chișinău, 28-30 mai, 2002.
MALCOCI, V. Semnificațiile decorului frontoanelor caselor din Căușeni. Simpozion: Patrimoniul cultural al județului Tighina. Prezent. Trecut. Viitor. Căușeni, 21-22 iunie, 2002.
MALCOCI, V. Reprezentarea plastică a Crucii în arhitectura populară. Simpozion internațional: Arta în societatea contemporană.  Institutul Studiul Artelor al  Academiei de Științe a Republicii Moldova, Secția: Artă Plastică, Arhitectură, Artă decorativă și Design, Chișinău, 27-29 mai, 2003.
MALCOCI, V. Sculptura medieval din epoca lui Ștefan cel Mare.  Simpozion internațional: Ștefan cel Mare 500. Academia Română, Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca, 28 mai, 2004.
MALCOCI, V. Simbolismul corp-casă și omologările antropocosmice. Sesiune științifică: Arta în societatea contemporană. Institutul Studiul Artelor al  Academiei de Științe a Republicii Moldova, Secția: Arte plastice și arhitectură, Chișinău, 8-10 iunie, 2004.
MALCOCI, V. Sculptura în piatră din epoca lui Ștefan cel Mare. Simpozionul științific internațional ”Ștefan cel Mare – personalitate marcantă în istoria Europei (500 de ani de la trecere în eternitate)”. Chișinău,  Muzeul Național de Istorie a Moldovei, 22-24 iunie, 2004.
MALCOCI, V. Constituirea și evoluția prelucrării artistice a lemnului. Simpozion științific practic internațional ”Folclorul și contemporaneitatea: conservarea, revitalizarea și valorificarea culturii tradiționale”. Institutul Studiul Artelor al  Academiei de Științe a Republicii Moldova, Chișinău, 4‑5 aprilie, 2006.
MALCOCI, V. Obiceiuri și tradiții premergătoare unei construcții de la sat. Conferința științifică: Educația prin cultură și artă în contextual integrării europene. Academia de Muzică, Teatru și Arte plastic, Chișinău, 10 aprilie, 2009.
MALCOCI, V. Manifestări preliminare întemeierii unei case țărănești. Conferința științifică internațional ”Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiul artelor”. Institutul Patrimoniului Cultural al  A.Ș.M. Chișinău, 14-16 mai, 2009.
MALCOCI, V. Mănăstirea Țipova – spațiu al interpretărilor arhaice și moderne. Conferința științifică ”Protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și natural al Complexului Muzeal Țâpova-Saharna în contextul transformărilor sociale”, dedicate Zilelor Europene ale Patrimoniului. Chișinău-Țâpova, 10-11 septembrie, 2010.
MALCOCI, V. Reprezentări plastice zoomorfe în creația artistică din Republica Moldova. Conferință științifică internațională: Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiul artelor. Institutul Patrimoniului Cultural al A.Ș.M. Chișinău, 28-29 octombrie, 2010.
MALCOCI, V. Imaginea Pomului vieții în decorul arhitecturii populare. Conferință științifică cu participare internațională: Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiul artelor. Institutul Patrimoniului Cultural al A.Ș.M. Chișinău, 24-26 mai, 2011.
MALCOCI, V.  Iconografia motivelor avimorfe din ornamentica arhitecturii moldovenești tradiționale. Simpozionul științific național: Patrimoniul cultural material și imaterial al Republicii Moldova. Aspecte comparative. Institutul Patrimoniului Cultural al A.Ș.M. Chișinău, 26 aprilie, 2012.
MALCOCI, V. Arta fotografică din Republica Moldova. Conferință științifică cu participare internațională: Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiul artelor. Institutul Patrimoniului Cultural al A.Ș.M. Chișinău, 31 mai – 1 iunie, 2012.
MALCOCI, V. Reflecții asupra aspectelor de conținut în creația plastică din Moldova. Conferință științifică internațională „Universitas Europea: Spre o societate a cunoașterii prin globalizare și europenizare”. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chișinău, 15-17 octombrie, 2012.
MALCOCI, V. Repertoriul iconografiei animaliere în arhitectura moldovenească. Conferință științifică cu participare internațională: Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiul artelor. Institutul Patrimoniului Cultural al A.Ș.M. Chișinău, 22-24 mai, 2013.
MALCOCI, V. Armonizarea spațiului ambiental din interiorul locuinței țărănești. Masa rotunda „Tradiții, contemporaneitate în artele vizuale”.  Institutul Patrimoniului Cultural al A.Ș.M., Centrul Studiul artelor, Sectorul „Arte plastice”. Chișinău, 3 aprilie, 2014.
MALCOCI, V. Ideograme plastice în ornamentica și decorul arhitecturii populare. Conferință științifică cu participare internațională: Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiul artelor (ediția a VI-a). Institutul Patrimoniului Cultural al A.Ș.M. Chișinău, 22-23 mai, 2014.
MALCOCI, V. Réminescence dendrolatrice dans les traditions de l’architecture en Moldavie. Colloque international La Francopolyphonie, X-e edition ”L’interculturalité et l’herméneutique à travers la linguistique, la littérature, la traduction et la communication”,  Atelier 6: Les media, la communication et les arts à l’emprise de l’herméneutique. ULIM,  27 mars,  2015.
MALCOCI, V. Mesageri ideatici ai valorilor spiritual naționale. Conferința științifică internațională a Academiei de Muzică, Teatru și Arte plastice „Învățământul artistic – dimensiuni culturale”. Chișinău, 3 aprilie, 2015.
MALCOCI , V. Simboluri și structuri mito-folclorice în decorul arhitecturii tradiționale Conferința științifică internațională : Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor. (ediția a VII-a), 26-28 mai 2015.
MALCOCI , V. Compoziția scenică – concept semantico-artistic al spectacolului  Conferința științifică internațională : Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor. (ediția a VII-a), 26-28 mai 2015.
MALCOCI , V. The stone pillars of gates in the folk architecture of Moldova. Proceedings of the IX International Academic Congress ”Contemporary Science and Education in Americas, Africa and Eurasia”. Brazil, Rio de Janeiro, 18-20 August 2015.
MALCOCI , V. Arhitectura tradițională moldovenească – tradiții și inovații. Simpozionul Internațional „Monumentul. Tradiție și viitor” (Ediția a XVII-a), Iași-Chișinău, 2 octombrie 2015.
MALCOCI , V. Plastic Language in Ornaments and Traditional Art Decor. The VIII International Academic Congress ”Development of Countries in Asia, Africa and Europe: Past, Present and Future”, Republic of Korea, Seoul, 3-5 November 2015.
MALCOCI, V. Iconografie mito-folclorică în decorul arhitecturii populare. Simpozionul Internațional Educația artistică: realizările trecutului și provocările prezentului, AMTAP, 25-26 noiembrie 2015.
MALCOCI, V. Sanctity of Mythical-spiritual Space of Village Civilization. The XVII International Academic Congress ”History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization”, Tokyo, Japan, 25‑27 January 2016.
MALCOCI, V. Preliminary rites and customs of building a dwelling. The 6th International Academic Congress ”Science, Education and Culture in Eurasia and Africa”, Paris, France, 23-25 March 2016.
MALCOCI, V. Reminiscențe ale cultului dendrolatric în cultura tradițională. Colocviu internațional ”Multilingvism, Contrastivitate și Comunicare Interculturală”, Chișinău, ULIM, 25 martie 2016.
MALCOCI, V. Anthropocosmic homologations of the human habitat. Proceedings of the VI International Academic Congress ”Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries”, United Kingdom, Cambridge, England, 24-26 May 2016.
MALCOCI, V. Metode și mijloace de organizare a spațiului scenic în creația lui Boris Socolov. Conferința științifică internațională: Patrimoniul cultural – cercetare, valorificare, promovare. (ediția a VIII-a), 31 mai – 2 iunie 2016.
MALCOCI, V. Morfologia limbajului plastic în creația meșterilor autohtoni. Conferința internațională La Francopolyphonie 2017, ediția XII ”Multilingualism, Contrastivity and Intercultural Communication”, Chișinău, ULIM, Aprilie 7-8, 2017.
MALCOCI , V. Pasalî

Pagini web / social media

LinkedIn
Facebook
UAP