Facultatea ARTE PLASTICE ȘI DESIGN

Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”

 

Ana-01

Administrația facultății:
Decan: Ana SIMAC, conf. univ. dr.
Prodecan: Rodica SPĂTARUlector superior.

Catedra de PICTURĂ:
Șefa catedrei – Natalia PROCOP,
conf. univ. dr.

Catedra de STUDIUL ARTELOR, GRAFICĂ
ȘI METOFOLOGIA INSTRUIRII
:

Șefa catedrei – Tatiana LAGAEVA,
asistent univ.

Catedra de ARTĂ DECORATIVĂ:
Șefa catedrei – Olimpiada ARBUZ,
conf. univ. dr.

 


 social media-facebook-01     

str. Cornului, 10, Chișinău, MD-2008
e-mail: fapdcreanga@gmail.com

Tel.: Decanat (+373) 68687743


PROFESORI

Facultatea de Arte Plastice și Design, fondată în anul 1979, este prima și unica facultate care pregătește cadre didactice pentru învățământul artistic din Republica Moldova.

Constituită ca un centru al educației artistico-plastice și cercetare în domeniul artei, Facultatea Arte Plastice și Design deține astăzi poziția de lider și coordonator în domeniul învățământului artistic din țară, având misiunea de a pregăti specialiști de înaltă calificare într-un spectru larg de specialități și specializări în domeniile generale Arte plastice și Științe ale educației.

Oferta educațională a Facultății de Arte Plastice și Design cuprinde cele trei trepte ale studiilor superioare: licență, masterat, doctorat. Pentru ciclul I – licență – facultatea propune șapte specialități, care oferă tinerilor un teren vast de formare profesională inițială și afirmare în domeniul pedagogiei artelor sau al creației artistice. Pentru programul studiilor de licență, facultatea organizează și studii la învățământ cu frecvență redusă, la specialitățile: Arte plastice și Educație tehnologică, cu termenul de studii 4 ani.

Studiile de master oferă posibilitatea aprofundării a competențelor în funcție de specializare și șansa de a realiza o carieră de succes în domeniile didactic, științific sau de a aspira la funcții administrative, manageriale.

Pentru această treaptă sunt propuse opt specializări, care asigură o continuitate a specialităților de la ciclul I, licență, dar oferă și o perspectivă interdisciplinară asupra diferitor domenii ale artelor vizuale; o deschidere amplă față de tendințele actuale în creație, comunicarea și educația artistică. Titlul obținut la finele studiilor – master în arte, master în științe ale educației – permite urmarea studiilor la ciclul III, doctorat.

Un rol important în eficientizarea procesului de formare profesională continuă revine cursurilor de formare continuă în domeniul Arte plastice și Educație tehnologică, realizate la facultate.

 

În cadrul facultății activează trei catedre:

pensule-01

Catedra de PICTURĂ

În cadrul Catedrei de pictură sunt studiate discipline fundamentale, care oferă studenților un suport teoretic și practic pentru studiul interdisciplinar al istoriei și teoriei artelor și tehnicilor picturii. Aceste cursuri orientează activitatea cognitivă și creativă a studenților spre formarea unui sistem coerent de noțiuni teoretice în domeniul istoriei ți teoriei artelor plastice , competențe în exprimarea artistico-plastică. Studiul culorii și a legităților compoziției completează abilitățile studenților în utilizarea creativă a limbajului plastic.

Practica plein-air, coordonată de Catedra pictură, este o componentă importantă a procesului de studii, orientată spre dezvoltarea și perfecționarea competențelor în domeniul picturii și desenului. Această practică presupune redarea relațiilor de clarobscur în aer liber, redarea spațialității și perspectivei aeriene, reprezentarea formelor reale, nuanțelor de culoare observate direct în natură. Lucrul în plein-air contribuie la formarea competențelor în studiul naturii prin limbaj plastic, competența de analiză conștientă a formelor din natură și dezvoltarea abilităților de redare a variațiilor cromatice în aer liber.

Se studiază:

 • Pictură de șevalet
 • Istoria artelor plastice
 • Compoziția de șevalet
 • Pictura monumentală
 • Pictura sacră
 • Compoziția monumentală
 • Bazele compoziției
 • Cromatologia
 • Iconografia
 • Istoria artelor naționale și etnografia
Gallery Wordpress

Mai multe imagini Pictură ►


 

pensule-01Catedra de STUDIUL ARTELOR,
GRAFICĂ ȘI METODOLOGIA INSTRUIRII

Cursurile predate de profesorii catedrei se structurează pe câteva direcții de bază: studiul artelor, discipline grafice și metodologia instruirii pe discipline. Pe lângă disciplinele plastice fundamentale, catedra oferă studenților și modulul psihopedagogic. Disciplinele catedrei propun studenților un profil tematic divers, atât teoretic, cât și practic, bazat pe studiul bazelor desenului academic, studiul conotațiilor limbajului plastic, însușirea tehnicilor grafice, a programelor grafice la computer, formarea abilităților didactice.

Catedra coordonează activitatea științifică la facultate: activitatea de cercetare a studenților, masteranzilor, doctoranzilor și cadrelor didactice.

Se studiază:

 • Grafică de șevalet
 • Stampă
 • Desen
 • Caligrafie
 • Grafică de carte
 • Grafică Digitală
 • Design Grafic
 • Designul Jocurilor
 • Animație
 • Arta Foto
 • Anatomia Plastică
 • Studiul Artelor
 • Management în arte
 • Metodologia instruirii artelor plastice și educației tehnologice
 • Psihologia creativității
 • Psihologia formei și culorii
 • Proiectarea asistată la computer
Gallery Wordpress

Mai multe imagini Grafică ►

Mai multe imagini Design grafic ►

Mai multe imagini Designul Jocurilor ►

Mai multe imagini Animație ►

 


 

pensule-01Catedra de ARTĂ DECORATIVĂ

Misiunea fundamentală a catedrei este să pregătească tineri specialiști în domeniile artelor decorative și designului, capabili să producă un impact artistic semnificativ asupra domeniilor cultural, educațional, industrial și comercial.

Disciplinele catedrei asigură dobândirea cunoștințelor, abilităților practice în domeniile: design interior și vestimentar, diverse domenii ale artei decorative și artizanat.

Se studiază:

 • Sculptură
 • Ceramică
 • Giuvaiergerie
 • Tapiseria artistică
 • Imprimeul artistic/batikul
 • Design vestimentar
 • Design interior
 • Prelucrarea artistică a lemnului
 • Prelucrarea artistică a pielii
 • Bazele artei decorative
 • Proiectarea mobilei
 • Design textil
 • Pictură pe sticlă
 • Materialogia
 • Istoria interiorului
 • Istoria costumului
 • Desen și pictură de specialitate
Gallery Wordpress

Mai multe imagini Arte decorative ►

Mai multe imagini Design vestimentar ►

Mai multe imagini Design interior ►

Mai multe imagini Ceramica artistică ►

Mai multe imagini Tapiserie ►


 

Toate catedrele propun și o gamă variată de cursuri opționale, care permit studenților să-și alcătuiască un traseu profesional individual, în corespundere cu interesele și căutările proprii.

Activitatea didactică este susținută de către specialiști care au absolvit instituții prestigioase de învățământ din Moldova, România, Ucraina, Rusia, Belarus, Țările Baltice etc., care contribuie la configurarea procesului didactic și al specificului instituțional. Profesorii facultății dețin grade didactice și titluri științifice în domeniul pedagogiei și studiului artelor, realizează permanent formare continuă, fortificând potențialul intelectual și profesional, obținând distincții și titluri de referință: Om emerit, Meritul civic, Maeștri în Arte, membri au Uniunii Artiștilor Plastici (R.Moldova, România, Europa).

Cadrele didactice și studenții facultății au la dispoziție o importantă bază materială pentru activități de creație și instruire artistică. Studenții au posibilitate de să-și aprofundeze cunoștințele și să-și dezvolte competențele în diferite domenii ale artelor plastice și decorative în atelierele și sălile specializate de:

 • desen
 • pictură de șevalet
 • pictură religioasă (iconografie)
 • ceramică
 • prelucrarea artistică a pielii
 • prelucrarea artistică a lemnului,
 • prelucrarea artistică a metalului
 • giuvaiergie
 • tapiserie
 • batik
 • sculptură
 • ceramică
 • design vestimentar
 • design interior
 • laboratoare specializate pentru gravură
 • săli pentru grafică computerizată

Formarea profesională în domeniul Arte și Științe ale educației și este asigurată de practicile de specialitate, care oferă studenților oportunități pentru o formare profesională de calitate:

 • Practica plein-air
 • Practica muzeistică
 • Practica de proiectare
 • Practica tehnologică
 • Practica poligrafică
 • Practica pedagogică

Facultatea pune la dispoziția studenților următoarele facilități:

 • Participări la concursuri, expoziții de creație locale, naționale, internaționale.
 • Burse și stagii de practică în străinătate.
 • Ateliere dotate pentru cursuri de specialitate.
 • Sală de lectură – Arte.
 • Sală de calculatoare pentru studenți și cadre didactice, cu acces la internet.

Facultatea a stabilit parteneriate la nivel național și internațional, care oferă realizarea schimbului de experiență, mobilității studențești și profesionale, de cercetare și creație. Programe de colaborare la nivel inter­instituțional național au fost stabilite cu: Universitatea de Stat „A.Russo” din Bălți, Academia de Științe a Moldovei, Liceul Teoretic „Ion și Doina Aldea Teodorovici”, Chișinău. Dintre instituțiile partenere de peste hotarele țării, cele mai reprezentative sunt: Universitatea de Arte „George Enescu” (Iași), Universitatea Ovidius (Constanța), Universitatea Pedagogică de Stat „A.I.Herzen” (Sankt‑Petersburg), Universitatea Pedagogică „K.Ușinski” (Odessa), Universitatea de Stat din Udmurtia (Ijevsk), Universitatea Pedagogică de Stat din Vinița, Universitatea de Arte Plastice RUFA din Roma (Italia).

Acordurile de colaborare încheiate în cadrul programului de mobilitate academică CEEPUS permit studenților și cadrelor didactice ale facultății să efectueze stagii și studii la universități cu renume din străinătate.

Facultatea de Arte Plastice și Design organizează anual „Salonul profesorilor”, expoziție de creație cu participarea cadrelor didactice din republică și de peste hotare, integrate în procesul educației artistice; simpozionul Dimensiuni ale receptării artei contemporane în context cultural și educațional, care vizează fenomenele artistice actuale și modul, măsura în care acestea sunt înțelese și acceptate de societate. Cadrele didactice ale facultății participă permanent cu lucrări de creație la expozițiile organizate de Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova: Bienala de Pictură, Bienala de Grafică, Bienala de Arte Decorative, Saloanele Moldovei, Eminesciana și în cadrul expozițiilor internaționale, contribuind astfel la culturalizarea societății, la promovarea valorilor culturii naționale atât în Republica Moldova, cât și peste hotarele ei.

Activitatea de creație artistică a studenților și masteranzilor implică vizitarea/participarea la expoziții republicane și internaționale de artă, conferințe, work-shopuri, concursuri naționale și internaționale, tabere de creație, etc. Studenții și masteranzii Facultății de Arte Plastice și Design au posibilitatea de a-și expune lucrările de creație și de licență în cadrul galeriei de artă a facultății, în Centrului Expozițional „Constantin Brâncuși”, în incinta Bibliotecii Naționale și în alte instituții publice din Chișinău.

Absolvenții obțin titlul de Licențiat în arte și Licențiat în științe ale educației și pot activa în calitate de profesor de educație plastică și educație tehnologică, profesor în școli de artă pentru copii, în centre de creație artistică, în calitate de artist liber profesionist în domeniul artelor plastice și decorative, designer în sfera publicitară și editorială, designer de interior, designer vestimentar, designer în industria textilă, sculptor, cercetător în domeniul studiului artelor, pedagogiei și psihologiei, al culturologiei și etnografiei, manager în domeniul artei și culturii.