Admitere
Facultatea ARTE PLASTICE ȘI DESIGN

Taxe de studii Formular de înregistrare online
Facultatea ARTE PLASTICE ȘI DESIGN, UPS „Ion Creangă” este una dintre cele mai marcante facultăți în domeniul artei, designului și învățământului artistic din Republica Moldova. Ca centru de educație artistico-plastică și de cercetare în domeniul artei, cu o experiență de 45 ani, facultatea pregătește specialiști în domeniul artelor – arte decorative, pictură, grafică, în design interior, design vestimentar, design grafic, designul jocurilor, animație, web design, educație tehnologică și plastică.

 

Perioada de admitere

Perioada de depunere a dosarelor:
iulie 2024

Anunțarea rezultatelor intermediare:
1 august

Depunerea documentelor în original:
2 – 4 august

Anunțarea rezultatelor finale:
7 august


Regulamentul privind organizarea admiterii la studii superioare de licență, Ciclul I, pentru anul universitar 2023 – 2024, în cadrul Universității Pedagogice de Stat „ION CREANGĂ” din Chișinău


Actele necesare la admitere
Ciclul I-Licență, și Ciclul II-Masterat:

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte – Obligatoriu:

 1. Cererea de înscriere la concursul de admitere (modelul aprobat de Senat);
 2. Actul de studii, în original, cu anexa respectivă (Absolvenții liceelor din România și alte state, promoția din anul admiterii, depun certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat și situația școlară pe anii de studii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior); actele de studii, emise într-o altă limbă decât română, trebuie să posede traducerea legalizată la notar.
 3. 4 fotografii 3×4 cm color;
 4. Copia buletinului de identitate sau copia certificatului de naștere al candidatului la studii – reprezentant al diasporei moldovenești de peste hotare, sau al unuia dintre părinții acestuia, pentru a demonstra țara de origine (Republica Moldova).
 5. Taxa pentru înscriere la studii – 100 de lei.

 

* Pentru cetățenii străini: pașaportul să fie cu termenul de valabilitate cel puțin 1 an de zile la momentul depunerii actelor și declarația pe propria răspundere cu privire la veridicitatea actelor.


Informație Admitere, Ciclul III – Doctorat


Programul de activitate
al Comisiei de admitere:

Luni-Vineri, orele 8:30 – 16:00,
Sâmbătă, orele 8:30 – 14:00

Chișinău, str. I. Creangă 1, MD-2069
Tel.: (+373) 68687743 – Natalia Sajin


Gallery Wordpress
Urmează-ți visul!
Alegeți Facultatea ARTE PLASTICE ȘI DESIGN, UPS „Ion Creangă”!

 • Specializările propuse oferă o pregătire calificată în domeniul artelor plastice și designului, animației 3D și game design.
 • Dubla pregătire – didactică și artistică – constituie un avantaj în găsirea unui loc de muncă pe piața competitivă a muncii.
 • Este prima facultate din Republica Moldova care pregătește cadre didactice pentru învățământul artistic.
 • În facultate activează cadre didactice de o înaltă calificare artistică și didactică: maeștri în arte, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova și România, doctori, profesori, conferențiari, practicieni cu experiență în domeniul artelor plastice și designului.
 • Facultatea dispune de spații largi, luminoase și atractive, ateliere de specialitate, laboratoare renovate și dotate cu echipament și computere de ultimă generație, tehnologii moderne.

Facultatea cuprinde următoarele programe de studii:

Ciclul I – LICENȚĂ (180 și 240 de credite)

Studii cu frecvență redusă
Ciclul I – Licență (240 de credite) – 4 ani

 • Educație tehnologică
 • Arte plastice

La finele studiilor studenții obțin titlul de Licențiat în Arte sau Științe ale Educației.

 

Direcții prioritare de studii la specialitățile:

ARTE PLASTICE (cu studii aprofundate în web design) – Desen, Pictură, Grafică, Compoziție, Sculptură, Studii digitale, Web design, Grafică bidimensională, Arta tridimensională, Tehnici grafice digitale, Curs de interpretare a imaginii, Practici artistice în context multimedia, Comunicare vizuală prin design, Fotografie artistică, Proiectare și machetare, Practica de licență, etc.

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ – Arta textilă, Tricotare, Broderie, Croșetare, Tapiserie, Design vestimentar, Design de produs, Industrii creative, Robotica, Batic, Ceramică, Prelucrarea artistică a pielii, lemnului și metalului, Didactica educației tehnologice, Educație digitală, etc.

DESIGN INTERIOR – Proiectarea și machetare, Proiectare în 3D MAX, Arhitectonica, Tehnici de reprezentare, Desen și pictură de specialitate, etc.

PICTURĂ – Pictură de șevalet, Pictură monumentală, Pictură religioasă, Restaurare, Compoziția, Coloristica, etc.

GRAFICĂ – Grafică de șevalet, Grafică asistată la calculator, Design grafic, Web design, Grafică de carte, Tehnicile gravurii, Arta foto, Caligrafie, Art-obiect grafic, Carte-obiect, Tehnici de gravură, Modelare 3D, Animație, Arta tipografică, Tehnici grafice de autor, etc.

DESIGN VESTIMENTAR – Proiectarea artistică, Proiectarea tehnică cu utilizarea TIC, Istoria costumului, Tehnologii de specialitate, Design textil, Tehnici digitale de prelucrare a imaginii, etc.

ARTE DECORATIVE – Prelucrarea metalului cu elemente forjate, Giuvaiergerie, Design tehnic, Design textil, Ceramică, Batic, Tapiserie, Broderie, Prelucrarea artistică a pielii și lemnului, etc.


Ciclul II – MASTER (durata studiilor de 1,5 ani, 90 de credite)

Studiile de master oferă posibilitatea de aprofundare a competențelor în funcție de specializare, posibilitatea de a pretinde la funcții manageriale și a urma studiile la ciclul III doctorat.

Titlul obținut la finele studiilor: Master în Arte sau Master în Științe ale Educației.


Ciclul III – DOCTORAT 

include două tipuri de programe de formare:
* 3 ani de studii cu frecvență;
* 4 ani de studii cu frecvență redusă.

 • Didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ (arte plastice, educație tehnologică)
 • Pedagogia vocațională

Stagii de formare continuă și recalificare
pentru profesorii din învățământul preuniversitar:

 • Arte plastice / Educație tehnologică
 • Programele tematice
 • Pictura

MICROCALIFICARE (20 de credite)

 • Motion Design

Absolvenții facultății activează în calitate de designeri în sfera publicitară și editorială, designer de interior, designer vestimentar, manageri în domeniul artei și culturii, artiști profesioniști în domeniul artelor plastice și decorative, picturii și graficii de șevalet, graficii de carte, graficii publicitare; profesori de educație plastică și tehnologică în gimnazii, licee, școli de artă, centre de creație artistică etc.

O bună parte din absolvenți au inițiat și desfășoară afaceri proprii în domeniul artelor, designului și în domeniul publicității vizuale (Alina Bradu, Adelina Iucal, Ana Cecan, Veronica Ștefanco, Larisa Butucel, Corina Savin, Natalia Buzovici, Angela Urecheanu, Eudochia Apostolov, Iurie Cucuetu, Alexandru Gorban etc.)

Facultatea pune la dispoziția studenților săli spațioase de studii și ateliere dotate cu echipament modern, necesar pentru desfășurarea procesului de învățământ: ateliere de design vestimentar, de ceramica, sculptură, giuvaiergerie, batic, tapiserie, prelucrarea artistică a lemnului și a metalului, design interior, desen și pictură, laboratoare specializate pentru gravură, săli pentru proiectare și grafică de computer.

Studenții pot beneficia de:

 • Locuri în căminele studențești
 • Burse de studii/burse sociale
 • Bibliotecă specializată
 • Tipografie
 • Cantină
 • Sală de sport
 • Internet gratuit în cămin și blocurile de studii
 • Instruire în cadrul Centrului de educație artistică și instruire complementară

Studenții facultății au posibilitatea de a se încadra în diverse programe de mobilitate academică și de creație în instituții din străinătate, de a-și manifesta talentul și creativitatea prin participarea la expoziții, concursuri naționale și internaționale, work-shop-uri, master-class-uri, tabere de creație, alături de artiști consacrați, specialiști notorii din domeniul artelor și designului.