Ludmila MOISEI

Șef Catedra PICTURĂ
Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”
Doctor în istorie, conferențiar universitar

Cursuri:
Etnografia / Ciclul I- licență
Psihologia generală / Ciclul I- licență
Psihologia dezvoltării / Ciclul I- licență

Studenții la ore. Conferențiar Ludmila Moisei


 

Formarea

2005  Liceul Teoretic „Petru Zadnipru”, mun. Chișinău.
2005-2008 Studii de licență. Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea Istorie și Psihologie.
2008-2010 Studii de masterat. Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea Istorie și Filosofie.
2010-2014 Studii de doctorat. Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM. Universitatea  Academiei  de Științe a Moldovei.
2011-2013 Recalificare profesională la specialitatea Psihologie.

Consacrarea

Ludmila Moisei cercetează fenomenul ornamental în arta populară din perspectiva estetică, hermenetică și artistică. În cadrul cursului de Etnografie promovează arta tradițională și valorile artistico-culturale la tânăra generație, devenind astfel promotor al patrimoniului cultural al Republicii Moldova. Participă la diverse manifestări culturale în țară și peste hotare. Face parte din colegiul de redacție al Revistei de literatură, artă și cultură InterArtes (Constanța, România). Membru al Consiliului Municipal al Psihologilor.

Domenii de interes: etnologia, antropologia culturală și socială, arta tradițională, istoria, psihologia  artei, ornamentica, semiotica și hermeneutica motivelor  ornamentale ș.a.

Experiență profesională:
2008 – prezent. IPLT „Alexei Mateevici”, psiholog, profesor  de istorie și educație  civică.
2009-2018. Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, cercetător științific, Centrul de Etnologie.
2019 – prezent. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Șef catedra Pictură. Titularul cursului Etnografie.

Activitatea științifică-didactică 

Monografii:
L. Moisei. Ornamentul: fenomen artistico-estetic (viziuni ontologice și estetice asupra ornamenticii țesăturilor tradiționale),
Chișinău: Pontos, 2018, 271 p.

Ghiduri metodologice și de dezvoltare personală:

 1. Particularitățile adaptării elevilor la noile condiții educaționale. Coordonator Diana Ștefaneț. Chișinău: Sirius, 2013.
 2. Particularitățile adaptării școlare a elevilor din clasele gimnaziale. Coordonator Diana Ștefaneț Chișinău: Sirius, 2014.
 3. Diana Ștefăneț, Tatiana Lungu, Ludmila Moisei. Adolescentul merge după soare. Ghidde dezvoltare personală. Chișinău: Totex Lux, 2016.

Articole științifice:

Autoare a peste 35 articole științifice și de popularizare a științei publicate în reviste de profil din țară și de peste  hotare, dintre care cele mai relevante le  nominalizăm mai jos.

Articole în reviste din străinătate:

 1. MOISEI Ludmila. Includerea în patrimoniul UNESCO a tehnicilor tradiționale de realizare a scoarței în România și Republica Moldova: reflecții practico-toretice. În: Terenuri noi, metode noi. Mihai Pop 110 de la naștere.  București: Editura Universității, 2017, p. 203-219. ISBN  78-606-16-0941-3.
 2. MOISEI Ludmila. Формирование этнохудожественной культуры студентов в области декоративно-прикладного искусства. În: Журнал “Народознавчi Зошити“. The Ethnology Notebooks. Nr. 2 (140) 2018, pag. 454-462. ISSN 1028-5091.
 3. MOISEI Ludmila. Continuitatea poporului român în lumina interferențelor ornamenticii tradiționale. În: Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” serie nouă, tom. 25. București: Editura Academiei Române,  2014. ISSN. 1220-5230. p. 185-193.
 4. MOISEI Ludmila. Ель – древо жизни и символ культурной идентичности.Участие в XIV Санкт-Петербургских этнографических чтениях  «Орнаментика в артефактах традиционных культур», 13-15декабря  2016. Российский  Этнографический  Музей p. 45-52.
 5. MOISEI Ludmila. Relațiile Mărțilorului cu timpul sacru. Revista de literatură, artă și cultură InterArtes. 2017, nr. 10, 65-69. ISSN 2285-9357.
 6. MOISEI Ludmila Fenomenul dansului în viziunea lui Mircea Eliade. În: Revista de literatură, artă și cultură InterArtes. Anul V, nr.9, noiembrie 2016, Constanța: InterArtes, p. 70-76, ISSN 2785-9357.
 7. MOISEI Ludmila. Limbajul simbolic al ornamentelor. În: Revista de cultură “InterArtes”. Anul III, nr.4, iunie.  Constanța, România. 2014, p. 109-113.
 8. MOISEI Ludmila. Simboluri ale dragostei în ornamentica românească. În: Revista de cultură “InterArtes”. Anul III, nr.5, noiembrie.  Constanța, România. 2014, p. 10-14.

Articole în reviste din Registrul Național al revistelor de profil, Categoria B:

 1. MOISEI Ludmila. Tradiția covoarelor din perspectiva dinamismului cultural. În: Akademos. Revistă de știință, cultură și inovare. Nr. 2 (49), 2018,  p. 140-145. ISSN 1857-0461.
 2. MOISEI Ludmila. Reprezentarea mâinii în ornamentica tradițională: considerații istorico-etnografice. Revista de Etnologie și Culturologie, 2017,vol XXII, 24-28. ISBN 2537-6152.
 3. MOISEI Ludmila. Promovarea identității culturale prin valorificarea ornamentelor naționale. Revista de Etnologie și Culturologie, 2016, vol. XX, 32-35. ISBN 2537-6152.
 4. MOISEI Ludmila. Conotații simbolice ale  reprezentărilor antropomorfe pe  textile. Revista de Etnologie și Culturologie, 2016, vol. XXI, 122-125. ISBN 2537-6152
 5. MOISEI Ludmila. Ornamentica tradițională: aspecte etnografice. În: Revista de Etnologie și Culturologie, vol. VII, 2010,p. 100-105. Categoria C. ISSN 1857-2049.
 6. MOISEI Ludmila. Motive decorative în viziunea locuitorilor din Centrul Moldovei. În: Revista de Etnologie și Culturologie, vol. IX-X. Chișinău: Editura “Magna-Princeps”, 2011,  p. 274-277. Categoria C.ISSN 1857-2049.
 7. MOISEI Ludmila. Imaginea calului și călărețului în arta populară românească: aspecte istorico-mitologice. În: Revista de Etnologie și Culturologie. Vol. IX-X. Chișinău: Editura „Magna Priceps”, 2011, p. 277-283.  Categoria C.ISSN 1857-2049.
 8. MOISEI Ludmila. Pomul vieții între imagologie și ornamentică. În: Revista de Etnologie și Culturologie. Vol. XIII-XIV. Chișinău: Editura “Magna-Princeps”, 2013. p. 195-203. Categoria B.ISSN 1857-2049.
 9. Zinaida Șofransky, MOISEI Ludmila. Pomul vieții – paralele europene. În: Revista de Etnologie și Culturologie, Vol.XV-XVI, Chișinău, 2014, p. 89-93. Categoria B. ISSN 1857-2049.

Articole în culegeri științifice:

 1. MOISEI Ludmila. Orașul Chișinău – epicentrul acțiunilor de revitalizare a tradiției culturale. În: Identitățile Chișinăului. Ediția IV, p. 273-280. Chișinău: Arc, 2018.
 2. MOISEI Ludmila. Imaginea iei în cultura tradițională – aspecte estetice și imagologice. În: Al III-lea. Simpozion Internațional CREATIVITATE TEHNOLOGIE MARKETING. Chișinău: BonsOffices, 2014, p. 17-24.
 3. MOISEI Ludmila. Practici bune de valorificare a patrimoniului cultural în sistemul educațional. În: Materialele conferinței „Cercetarea și valorificarea patrimoniului național și universal în sistemul de învățământ preuniversitar”. Chișinău: „Goromont-Studio”, p. 168-175,  ISBN 978-9975-46-291-4.
 4. MOISEI Ludmila. Modalități de promovare a patrimoniului cultural la tânăra generație. În: Noi tendințe în protecția și promovarea patrimoniului cultural, național și european. Materialele Conferinței științifice. Ch.: Pontos, 27-28 septembrie 2013, ISBN 978-9975-51-506-1 p. 200-208.
 5. MOISEI Ludmila. Ethosul științei și caracterul ambivalent al cercetărilor istorice. În: Dialoguri chișinăuiene. Chișinău, 2014, p.119-121.
 6. MOISEI Ludmila. Aspecte  ale  educației pentru patrimoniul etnografic în cadrul relației școală-muzeu. În: Patrimoniul cultural național și universal: dialog istoric. In honorem Valeria Cozma. Materialele Conferinței Științifice, 13-14 noiembrie 2014. Chișinău: Pontos, 2014, p. 265-272.
 7. MOISEI Funcțiile și dimensiunile ornamenticii ca parte integrantă a artei populare. În: Patrimoniul cultural național și universal: dialog istoric. In honorem Valeria Cozma. Materialele Conferinței Științifice, 13-14 noiembrie 2014. Chișinău: Pontos, 2014, p.220-226.

Participări la manifestări și foruri științifice naționale și internaționale:

 1. Simpozionul Internațional Istorie Cultură Patrimoniu, editia X, (10-12 mai 2017, Iași-Hermeziu).
 2. Conferința științifică internațională: Viața cotidiană în spațiul est-european din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare, 30 octombrie, Chișinău, IPC al MECC.
 3. Conferința științifică internațională „Patrimoniul Cultural: cercetare, valorificare, promovare”. Ediția a X-a (30-31 mai, 2016), IPC al MECC.
 4. Conferința Științifică Internațională Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări. Chișinău 23-24 mai 2017.
 5. Colocviile Brăiloiu, ediția a X-a, București, 19-20 octombrie, 2017.
 6. Conferința Științifică Internațională „Identitățile Chișinaului”. Ediția IV. (19-20 noiembrie, Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Moldova).
 7. І Международная междисциплинарная заочная конференция «Народное искусство XXI века: актуальные направления исследований» (17 octombrie Национальная академия наук Украины, Институт народоведения НАН Украины).
 8. Conferința științifică internațională „Patrimoniul Cultural: cercetare, valorificare, promovare”. Ediția a VIII-a (31 mai-2 iunie 2016), IPC al AȘM.
 9. Участие в XIV Санкт-Петербургских этнографических чтениях «Орнаментика в артефактах традиционных культур», 13-15декабря  Российский  Этнографический  Музей.
 10. Conferința Științifică Internațională Patrimoniul Cultural: cercetare, promovare, valorificare. Ediția IX (30-31 mai 2017, IPC al AȘM).
 11. Conferința Științifică Internațională Folclor și postfolclor în contemporaneitate. 11‑12 decembrie, Chișinău, 2014, p. 42.
 12. Conferința științifică națională cu participare internațională. Patrimoniul cultural național și universal: dialog istoric. Ediția a II-a, Chișinău, 27-28 aprilie 2018, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.
 13. Conferința națională cu participare internațională a tinerilor cercetători: Valorificarea patrimoniului etno-cultural în educația tinerei generații, (17 noiembrie 2016), IPC al AȘM.
 14. Conferința științifică cu participare internațională “Probleme actuale ale Etnologiei, Arheologiei și Studiului artelor” Rezumatele comunicărilor. Chișinău, 31 mai-1iunie 2012.
 15. Conferința republicană„ Personalități notorii care au contribuit la trezirea conștiinței naționale în secolul XX-XXIˮ, ediția I, Chișinău, Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadianiˮ (18 martie, 2016).
 16. Conferința științifică Cercetarea și valorificarea patrimoniului național și universal în sistemul de învățământ preuniversitar. Chișinău, 22-23 aprilie, 2016. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

Proiecte educaționale:

 1. Certificarea școlii privind  siguranța internetului pentru copii în parteneriat cu ECPAT Internațional și CCF Moldova (2013-2014).
 2. Școala pentru democrație Expert Forum, (ediția 2017). Brașov (România).
 3. Educația media se face în școală (2017), Bucovina (România) în parteneriat cu CJI București și API Republica Moldova.

Proiecte  de cercetare:

 1. Dimensiunea europeană a  patrimoniului etnografic al Republicii Moldova (2011-2014).
 2. Valorificarea pluridimensională a patrimoniului etnocultural ca factor al armonizării și dezvoltării societății Republicii Moldova (2015-2018).
 3. Valorificarea patrimoniului etnocutural al Republicii Moldova în educația tinerei generații (2014-2016).

Premii / distincții

2018 Premiul Municipal pentru tineret în domeniile literaturii, artei, științei, tehnicii și activismului civic, ediția 2018 (secțiunea etnografie).

Bibliografie / Note

Pagini web / social media

 

 

Contacte

Email: moisei.ludmila@upsc.md